Scoala - membru activ al societatii informationale

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

 30 Iunie 2013

Bucureşti

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

ȘCOALA – MEMBRU ACTIV AL SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

 

Proiectul “Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale” este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România SA și SC Millenium Design Grup SRL.

Prin implementarea proiectului ne-am propus să contribuim la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Mai precis, ne-am propus să dezvoltăm competențele digitale avansate la cadrele didactice, de utilizare a tehnologiei informației pentru cunoaștere și rezolvarea de probleme, inclusiv competențe axiologice sau de valorizare, necesare pentru participarea activă și responsabilă la viața socială și care să le ofere în același timp șanse reale de avansare în carier. De asemenea, am vizat și creșterea nivelului de utilizare a tehnologiei informației în procesul de predare – învățare – evaluare prin utilizarea TIC ca resursă de predare, pe de o parte, și ca instrument avansat de comunicare, pe de altă parte, care să ofere cadrelor didactice posibilitatea de dezvoltare a propriei activități didactice și care să ducă în final la modernizarea sistemului educațional.

În urma derulării procesului de monitorizare, din centralizarea, prelucrarea și analiza datelor și informațiilor colectate, au fost trase următoarele concluzii:

-     calitatea conținutului științific este la un nivel foarte bun, excelent;

-     limbajul utilizat in prezentarea modulelor este unul accesibil cadrelor didactice;

-     structura modulelor este una clară, ușor de înțeles și de parcurs de către cursanți;

-     modulele sunt tehnoredactate la un nivel apreciat în majoritatea cazurilor ca fiind unul foarte bun.

De asemenea, cursanții au apreciat:

•     obiectivele cursului;

•     limbajul de specialitate;

•     modul în care au fost expuse tematicile de către formatori;

•     modalitățile de planificare a orelor de formare;

•     relația dintre cursant și formator;

•     utilizarea variabilei de timp conform nevoilor cursanților;

În ceea ce privește procesul de formare al cadrelor didactice, acesta s-a derulat în laboratoarele informatice care au îndeplinit criteriile de selecție. Din punct de vedere al mecanismului de livrare a programului de dezvoltare profesională acredidat de Direcția Generală, Management, Resurse Umane și Rețea Școlară – Direcția Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar, sesiunile de formare s-a axat pe două componente:

Ø Componenta față – în – față, în cadrul cărora au fost prezentate noțiunile teoretice și au fost realizate aplicații practice, având la bază cele două module elaborate în cadrul proiectului;

Ø Componenta online în cadrul căreia cursanții au accesat lecțiile interactive multimedia existente pe platforma de instruire. Activitatea online a fost mediată de către echipa de formatori.

La sfârșitul sesiunilor de formare, cursanții au intrat în procesul de evaluare finală în vederea obținerii creditelor transferabile profesionale. Evaluarea finală a presupus:

ü Completarea unui test tip grilă realizat pe baza bateriilor de teste existente pe platforma de instruire;

ü Susținerea lucrării practice care a constat în prezentarea unei lecții interactive, în prezentarea modului în care a fost aleasă, concepută și realizată lecția.

 

 

 

Vă reamintim că proiectul “Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale”  implementat de către Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România SA și SC Millenium Design Grup SRL este finanțat prin Fondul Social European – Axa prioritară “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul Major de Intervenție 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” și are o valoare de 19.848.113,60 lei.

Pentru mai multe informații privind proiectul “Şcoala – membru activ al societăţii informaţionale” puteţi contacta echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

Ministerul Educaţiei Naţionale

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Manager proiect ____________________

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2

Sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89

email: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.