Scoala - membru activ al societatii informationale

Despre proiect

 

Organizaţie: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Partener 1: SC SIVECO Romania SA

Partener 2: SC Millenium Design Group SRL

ID Proiect: POSDRU /87/1.3/S/62979

Valoare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 14.527.554,58 lei, reprezentând 79% din valoarea totală a costurilor eligibile

Durată de implementare: 36 luni  

Proiectul a demarat la 2 august 2010

Proiectul îşi propune crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competenţe cheie şi profesionale care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii. Astfel, grupul ţintă va avea acces la un program de formare continuă modern, interactiv, integrând instrumente TIC inovatoare şi aplicaţii software dezvoltate, capabile să sporească şansele acestora pe piaţa muncii şi în acelaşi timp să ofere elevilor, ca beneficiari finali, posibilitatea reală de a achiziţiona competenţele cheie necesare.

În urma programului, 4200 de cadre didactice vor deţine competenţe digitale avansate, de utilizare a tehnologiei informaţiei, inclusiv abilitatea de a utiliza instrumentele de tehnologia informaţiei în procesul de predare-învăţare-evaluare.  

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar. Obiectivul general va fi atins printr-o serie de obiective specifice, care evidenţiază în acelaşi timp şi beneficiile aduse grupului ţintă:
 · dezvoltarea de competenţe digitale avansate cadrelor didactice, de utilizare a tehnologiei informaţiei, necesare pentru participarea activă şi responsabilă la viaţa socială şi care să le ofere în acelaşi timp şanse reale de avansare în carieră;
· creşterea nivelului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare-învăţare-evaluare, prin utilizarea TIC ca resursă de predare pe de o parte şi ca instrument avansat de comunicare, pe de altă parte, prin susţinerea persoanelor din grupul ţintă în perfecţionarea competenţelor deţinute precum şi deprinderea unora noi;

Pe termen lung, proiectul generează efecte care îi asigură sustenabilitatea şi care vizează dezvoltarea competenţelor digitale ale grupului ţintă, orientarea grupului ţintă către domenii de actualitate solicitate de piaţa muncii, precum şi dobândirea de către grupul ţintă de competenţe necesare formulării unei oferte educaţionale actuale, de calitate.  

Activităţile proiectului:

Activităţile proiectului vor viza 3 direcţii principale: dezvoltarea programului de formare continuă, dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii software şi implementarea programului de formare continuă.  

Etapa 1 - DEZVOLTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUĂ vizând dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC avansate.

Aceasta implică:

1.1. Analiza specifică şi în detaliu, realizată la demararea proiectului, urmând a fi selectate acele cadre didactice care au urmat cursuri acreditate de iniţierea în TIC.
1.2. Elaborarea instrumentelor şi metodologiei de monitorizare şi evaluare a programului de dezvoltare profesională.
1.3. Elaborarea curriculum-ului şi a conţinutului ştiinţific al cursului de formare.
1.4. Multiplicarea modulelor de formare în 4500 exemplare.
1.5. Selecţia şi formarea formatorilor.
1.6. Acreditarea programului de formare, care va cuprinde circa 89 de ore şi va oferi cursanţilor un număr de 25 de credite profesionale transferabile.

  Etapa 2 - DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA DE APLICAŢII SOFTWARE DESTINATE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ şi utilizării instrumentelor TIC avansate.

Aceasta implică:

2.1. Analiza şi proiectarea aplicaţilor software – portal, conţinut digital interactiv, inclusiv aplicaţie pentru coordonarea şi monitorizarea procesului de formare.
2.2. Dezvoltarea componentelor software şi integrarea acestora în portal, inclusiv integrarea aplicaţei eLearning.
2.3. Instalarea, configurarea şi testarea finală a portalului.
2.4. Elaborarea manualului de utilizare şi administrare a aplicaţilor software create.
2.5. Actualizarea şi întreţinerea instrumentelor informatice generate de proiect.  

Etapa 3- IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUĂ vizând dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC avansate.

Aceasta presupune:

3.1. Organizarea sesiunilor de formare locale.
3.2. Formarea, evaluarea şi certificarea cadrelor didactice din grupul ţintă.
3.3. Monitorizarea şi evaluarea programului de dezvoltare profesională.  

Rezultate anticipate:

Ce aşteptări există în urma implementării acestui program?
Ce rezultate pot fi deja anticipate?

Concret: vorbim despre 4200 de cadre didactice cărora li se vor oferi oportunităţi de dezvoltare profesională, precum şi despre aplicaţii software destinate îmbunătăţirii calificării acestora.

1. PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DESTINAT DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE prin utilizarea instrumentelor TIC avansate - DEZVOLTAT ŞI ACREDITAT – oferind cadrelor didactice participante oportunităţi de dezvoltare profesională.

· Modul 1: Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare, 46 ore, având ca tematică:
    - Noţiuni avansate de utilizare a calculatoarelor şi Internetului,
    - Funcţii avansate de birotică,
    - Utilizarea avansată a Internetului în procesul de predare.

· Modul 2: Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional, 43 ore, având ca tematică:
    - Realizarea, adaptarea şi publicarea de resurse educaţionale multimedia interactive avansate,
    - Utilizarea aplicaţiilor tip eLearning pentru optimizarea strategiilor şi activităţilor didactice.  

2. APLICAŢII SOFTWARE DESTINATE ÎMBUNĂTĂŢIRII CALIFICĂRII CADRELOR DIDACTICE – DEZVOLTATE ŞI IMPLEMENTATE, inclusiv aplicaţie eLearning şi conţinut digital interactiv – oferind cadrelor didactice participante atât oportunităţi de dobândire de competenţe digitale avansate, de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaşterea şi rezolvarea de probleme, cât şi facilitând creşterea nivelului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare-învăţare-evaluare.  

3. PROGRAM DE DEZVOLTARE A CADRELOR DIDACTICE IMPLEMENTAT, rezultând 4200 de cadre didactice certificate cu 25 de credite profesionale transferabile în urma parcurgerii programului de formare continuă – deţinând competenţe digitale avansate, de utilizare a tehnologiei informaţiei inclusiv abilitatea de a utiliza instrumentele de tehnologia informaţiei în procesul de predare-învăţare-evaluare.  

Contextul proiectului:

Investiţiile în aceste resurse (umane, n.n.) vor fi de o importanţă capitală pentru locul Europei în economia bazată pe cunoaştere” (Consiliul European de la Lisabona din martie 2000). Urmând această tendinţă, investiţia în programul de formare propus va contribui la dezvoltarea ofertei de formare profesională continuă a profesorilor, datorită promovării unor instrumente moderne şi flexilible axate pe TIC (cursuri digitale pe o platformă eLearning, portal) şi dezvoltarea unor competenţe profesionale moderne pentru o participare corespunzătoare pe piaţa muncii. Contextul proiectului propus este conturat de tendinţele inovatoare în sistemul formării continue din România:

  • abordarea unui curriculum real
  • flexibilizarea şi diversificarea structurii programelor de formare
  • dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC
  • flexibilizarea rutelor profesionale
  • generalizarea sistemului de credite transferabile în concordanţă cu standardele naţionale şi europene
  • utilizarea de strategii de formare interactive, centrarea pe cursant, transferabilitatea şi mobilitatea profesională.

Grupul ţintă al proiectului cuprinde cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal, din mediile rural şi urban, care au parcurs un curs de bază acreditat în utilizarea instrumentelor TIC şi au fost certificate, selecţia acestora urmând să fie realizată pe baza de scrisori de intenţie şi a dovezii certificării obţinute în urma parcurgerii cursului de TIC de bază.   Justificarea necesităţii implementării proiectului: Având ca grup-ţintă cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, proiectul răspunde unei nevoi stringente a sistemului românesc de învăţământ: crearea unui mediu de învăţare eficient în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii. Corelarea acestor surse a confirmat faptul că sistemul educaţional românesc întâmpină o serie de probleme legate de curriculumul rigid, accesul limitat la resurse didactice, utilizarea de practici didactice învechite, lipsa formării specifice, etc. Profesorii trebuie să ţină pasul cu tehnologia; de aceea, în cadrul proiectului, cadrele didactice din grupul ţintă vor fi instrumentate la nivel informaţional şi metodologic prin utilizarea de resurse diverse, astfel încât să sprijine atingerea obiectivelor lor profesionale:

  • asimilarea şi operarea cu noi cunoştinte ştiinţifice şi pedagogice raportate la standardele curriculare;
  • adaptarea la contextul profesional prin modalităţi inovativ-creatoare;
  • asimilarea continuă de noi competenţe descrise în standardele profesionale; implementarea proiectului face posibilă acoperirea nevoilor de formare a unui număr considerabil de cursanţi - 4200, într-o manieră accesibilă şi atractivă.

Prin tematica modulelor dezvoltate, proiectul de faţă îşi propune dezvoltarea de competenţe digitale avansate cadrelor didactice, de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaştere şi rezolvarea de probleme, inclusiv competenţe axiologice sau de valorizare, care să ofere cadrelor didactice toate atributele necesare unui profesor al secolului XXI.  

Metodologia de implementare:

Pentru a asigura caracterul realist în derularea activităţilor ca şi coerenţa planului de acţiune, metodologia de implementare cuprinde 3 etape care pun accent pe anumite aspecte care condiţioneaza succesul şi continuitatea acestui proces.
ETAPA I – Pregătitoare - centrată pe pregătirea condiţiilor generale necesare derulării proiectului: întâlnirea echipei de proiect, elaborarea instrumentelor necesare, promovarea proiectului, elaborarea materialelor de formare, pregătirea cadrului pentru programul de formare adresat grupului-ţintă, lansarea proiectului.
ETAPA a II-a - Formarea propriu-zisă - se va centra pe formarea grupului-ţintă prin intermediul programului integrat pregătit: parteneriatul şi schimbul de experienţe pozitive vor fi încurajate în toate activităţile şi prin forumul de discuţii online.

Programul de formare este format din sesiuni de formare cu o durată de circa 9 săptămâni fiecare. Fiecare sesiune de formare va avea o durată de 89 ore, 70% din program va fi bazat pe formare directă, iar restul de 30% va fi realizat prin intermediul aplicațiilor digitale dezvoltate în proiect.

Cele 89 de ore ale programului sunt structurate astfel:

·         21 de ore de activităţi şi studiu individual;

·         58 de ore de pregătire directă:

o    20 de ore dedicate aspectelor teoretice;

o    38 de ore de activităţi practice.

·         5 ore de evaluare intermediară la finalul fiecarui capitol din cadrul

·         modulelor;

·         5 ore de evaluare finală.

Pentru obtinerea atestatului şi, implicit, a celor 25 de credite transferabile, cursanţii susţin un examen format din două teste şi un proiect:

·         un test practic, cu un timp de lucru de 90 de minute;

·         un test grilă on-line, cu o durată de 60 de minute;

·         un proiect prin care să pună în aplicare conceptele învăţate.


ETAPA III – Valorificare - se va centra pe activităţi de sinteză, valorificare şi diseminare: realizarea de materiale de diseminare, raportare, concluzii şi propuneri; etapa va valorifica experienţele acumulate în etapele anterioare şi va pune accent pe asigurarea durabilităţii proiectului. A treia etapa a implementării se va finaliza prin redactarea raportului final de evaluare.

Pentru mai multe detalii privind stadiul formărilor vă rugăm să urmăriți secțiunile Comunicate și Noutăți.

De asemenea vă invităm să ne contactați direct la:

Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2, sector 1, 010176, Bucureşti

Telefon: 021 305 59 99; Fax: 021 305 59 89

e-mail: office@pmu.ro; tic@pmu.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.